Stanovy spolku

Zkrácený výpis stanov spolku, plné znění je možné si stáhnout z rejstříku spolků.

I.

Základní ustanovení

 • Název: bajker.eu, z.s.
 • Sídlo: Na Veselí 825/3, Nusle, 140 00 Praha 4

 

 • Spolek s názvem bajker.eu, z.s. (dále jen „SK“) je samosprávný a dobrovolný svazek členů se zájmem o sport.
 • SK je právnickou osobou dle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, s právem vystupovat v právních vztazích svým jménem, s právní a majetkovou odpovědností z těchto vztahů vyplývající.
 • SK může výlučně k podpoře své hlavní činnosti provozovat vedlejší hospodářskou činnost spočívající v podnikání nebo jiné výdělečné činnosti.

II.

Účel spolku

 • Základním účelem a hlavní činností SK je:
 1. podpora a rozvíjení sportu se zaměřením na cyklistiku;
 2. pořádání akcí, kempů a tréninků.

 

III.

Orgány SK

 • Orgány SK jsou:
 1. valná hromada, jako orgán poradní;
 2. výkonný výbor, jako orgán nejvyšší;
 3. předseda, jako individuální statutární orgán.

 

Valná hromada

 • Valná hromada je poradním orgánem SK. 
 • Valnou hromadu svolává k zasedání výkonný výbor nejméně jedenkrát do roka. Valná hromada se svolává pozvánkou zaslanou členům, a to buď i na elektronickou adresu.
 • Pozvánka musí vždy obsahovat alespoň místo a čas konání zasedání a program jednání valné hromady.
 • Výkonný výbor je rovněž povinen svolat valnou hromadu z podnětu nejméně
  2/3 členů spolku starších 18 let. 
 • Zasedání valné hromady může být odvoláno či odloženo způsobem, jakým bylo
  svoláno.
 • Do působnosti valné hromady náleží zejména:
 1. podávání návrhů k činnosti a zaměření spolku.
 • Valná hromada je usnášeníschopná za přítomnosti nadpoloviční většiny členů spolku. 

Výkonný výbor

 • Výkonný výbor je nejvyšším orgánem spolku.
 • Výkonný výbor tvoří zakládající členové, pokud některý z členů výkonného výboru odstoupí z funkce, ostatní členové výkonného výboru si do funkce kooptují nového člena. Členem výkonného výboru je vždy předseda jakožto individuální statutární orgán SK, který je volen ze středu výkonného výboru. Počet členů výkonného výboru musí být lichý. Funkční období členů výkonného výboru je na dobu neurčitou.
 • Výkonný výbor je schopen se usnášet, je-li přítomna nadpoloviční většina jeho členů.
 • Do působnosti výkonného výboru náleží rozhodování ve všech záležitostech SK.

 

 • Výkonný výbor řeší zejména:
 1. rozhodnutí o zrušení spolku s likvidací nebo o jeho přeměně, tj. schválení fúze či rozdělení;
 2. ze svého středu volí předsedu;
 3. organizuje a řídí činnost SK;
 4. rozhodnutí o založení, zrušení nebo přeměně pobočného spolku;
 5. schválení výsledku hospodaření;
 6. určení hlavních směrů činnosti SK;
 7. schvalování výše a splatnosti členských příspěvků;
 8. rozhodnutí o návrhu člena na přezkoumání rozhodnutí o jeho vyloučení;
 9. schvaluje a vydává vnitřní předpisy SK;
 10. rozhoduje o vyloučení člena za podmínek těchto stanov.

 

Předseda

 • Předseda je individuálním statutárním orgánem SK.
 • Předseda zastupuje spolek navenek samostatně. Předseda se podepisuje jménem SK tak, že k vytištěnému nebo napsanému názvu SK připojí svůj podpis.
 • Funkční období předsedy je na dobu neurčitou

 

IV.

Členství

 • Členem SK se může stát na základě svého rozhodnutí fyzická osoba nebo právnická osoba, která se ztotožňuje s účelem, hlavní činností SK a hodlá se podílet
  na naplňování společných zájmů s ostatními členy SK.
 • O přijetí člena SK rozhoduje výkonný výbor na základě podané písemné přihlášky zájemcem o členství. 
 • SK vede seznam členů. Zápisy a výmazy týkající se členství provádí výkonný výbor a ten také odpovídá za řádné vedení seznamu členů. Příslušné údaje se zapisují či vymazávají bez zbytečného odkladu poté, kdy se o nich výkonný výbor prokazatelně dozví. Seznam členů může být veden elektronickou formou. 
 • Údaje mohou být zpřístupněny orgánům státní správy a územních samospráv, a to zejména v souvislosti s žádostmi o poskytnutí dotací či jiných příspěvků ze státního či jiného veřejného rozpočtu. Každý zájemce o členství v SK podáním přihlášky souhlasí s tím, aby údaje o něm vedené v seznamu členů byly tímto způsobem zpřístupněny.

 

Členská práva a povinnosti

 • Rozsah členských práv a povinností je dán druhem členství.
 • Členská práva, která přísluší všem členům:
 1. účastnit se sportovní, kulturní a společenské činnosti SK;
 2. být informován o činnosti SK;
 3. účastnit se akcí, školení a seminářů, podle podmínek stanovených pro jednotlivé akce, za předpokladu, že účast není v konkrétním případě vázána jen na určitý druh členství;
 4. uplatňovat své názory a předkládat podněty k činnosti SK;
 5. účastnit se jednání orgánů SK, jedná-li se o činnost či chování daného člena;
 6. ukončit kdykoli své členství.
 • Členská práva, která přísluší jen řádným členům:
 1. podílet se na řízení SK;
 2. účastnit se jednání valné hromady a hlasovat o jejích rozhodnutích, a to podle principu ustavení valné hromady osobně;
 3. volit a být volen do všech volených orgánů SK za podmínek těchto stanov.
 • Členské povinnosti, které jsou povinni dodržovat všichni členové:
 1. podílet se podle svých možností a schopností na naplňování účelu a hlavní činnosti SK;
 2. dodržovat stanovy a ostatní vnitřní předpisy SK a základní normy sportovního chování;
 3. plnit usnesení a jiná rozhodnutí orgánů SK;
 4. usilovat o dobré jméno SK.
 • Členské povinnosti, které jsou povinni dodržovat jen řádní členové:
 1. řádně a včas platit příslušné členské příspěvky, jakož i jiné poplatky související s řádným členstvím a činností v SK, pokud o tom příslušný orgán SK podle
  stanov rozhodl;
 2. řádně plnit funkce a úkoly, do kterých byl zvolen nebo kterými byl pověřen.

Zánik členství

 • Členství v SK zaniká:
 1. vystoupením člena;
 2. vyškrtnutí z důvodu nezaplacení stanoveného členského poplatku, a to pokud poplatek nebude uhrazen ani na základě výzvy k úhradě s dodatečně stanovenou lhůtou pro jeho zaplacení, na tuto skutečnost bude člen ve výzvě upozorněn;
 3. vyloučením z důvodů závažného nebo opakovaného porušování stanov, jiných vnitřních předpisů SK, usnesení a rozhodnutí orgánů SK nebo jiných členských povinností;
 4. úmrtím fyzické osoby nebo zánikem právnické osoby;
 5. zánikem SK bez právního nástupce.

Zánik členství vyloučením

 • O vyloučení z důvodů uvedených ve stanovách rozhoduje výkonný výbor. Rozhodnutí o vyloučení se v písemné podobě zasílá vyloučenému členovi na jeho elektronickou adresu, kterou SK poskytl.

V.

Majetek a hospodaření

 • Zdrojem majetku SK jsou zejména:
 1. členské příspěvky;
 2. příjmy z vedlejší hospodářské činnosti provozované k podpoře činnosti hlavní;
 3. příspěvky a dotace od střešních organizací či sportovních svazů;
 4. dotace a příspěvky ze státního rozpočtu nebo jiných veřejných rozpočtů, granty apod.;
 5. dary.

 

 

Tyto stanovy byly projednány a schváleny ustavujícím výkonným výborem v Praze, dne 30. 01. 2017.