Sokolovská 24 MTB

O víkendu 7. – 8. září 2019 se koná v areálu přírodního koupaliště  Michal v Sokolově první ročník závodu Sokolovská 24 MTB se sloganem Krušný závod pro drsné bajkery. Na tento závod mají členové našeho týmu bajker.eu slevu na startovném 24%.V rámci sportovního víkendu Sokolovská 24 MTB se uskuteční turnaj v beachvolejbale Krušnej MixBeach

Propozice

TERMÍN:

7. 9.  – 8. 9. 2019, start závodu v 10:00 hod.

LOKALITA:

Areál přírodního koupaliště MICHAL, Sokolov, http://www.michal-sokolov.cz/

Obecná pravidla pro Sokolovská-24-MTB
1. PŘIHLÁŠKY:
elektronicky na internetové adrese: www.sokolovska24mtb.cz nebo osobně na místě závodu.
Uzávěrka elektronických přihlášek a bezhotovostních plateb startovného je:
Do 31.7.2019 – snížená cena startovného.
Do 30.8.2019 – základní cena startovného.
Přihlášky a platby po tomto termínu pouze v místě startu v době registrace, na místě v čase prezence závodu – 6.9.2019 a 7.9.2019 – základní cena startovného
ZPŮSOB PLATBY: bezhotovostně na účet banky: RB, 918257002/5500, variabilní symbol bude specifikován během přihlašování nebo hotovostně na místě při prezentaci do závodu.
Doklad o bezhotovostním zaplacení vezměte s sebou k prezentaci.
2. PODMINKY KLASIFIKACE PRO ZÁVOD NA 24 HODIN:
– Klasifikováni budou pouze závodníci, kteří ujedou alespoň 6 kol, tzn., že tuto povinnost má i každý člen týmu.
– Když se starší závodník přihlásí do kategorie OPEN, nebude hodnocený ve své věkové kategorii.
– Uzavření měřícího koberce v 10:00hod. limit dokončení posledního kola do 11:00 hod.
3. TRASA ZÁVODU
Trasa je společná pro všechny kategorie závodu
Střídání štafet bude probíhat v prostoru startu a cíle.
4. AREÁL ZÁVODU
Areál přírodního koupaliště MICHAL, Sokolov
5. ČASOMÍRA
Zajišťuje firma TimeChip.
Závod bude měřen čipy. Každý závodník obdrží čip při prezentaci spolu se startovním číslem.
6. POVINNÉ VYBAVENÍ
Závodit lze pouze na horských nebo trekových kolech v dobrém technickém stavu. Každý účastník je povinen používat v době od 19:30 hod. do 06:30 hod. dostatečné osvětlení (bílé vpředu a červené vzadu) s tím, že zadní světlo nesmí blikat, ale musí po celou dobu pouze svítit.
7. SERVIS KOL
Servis bude zajištěn od soboty 7.9.2019 do neděle 8.9.2019
8. PODMÍNKY ÚČASTI
Všichni účastníci závodu jsou povinni dodržovat platný soutěžní řád pro závody horských kol v České republice. Podmínkou účasti je řádně vyplněná a podepsaná přihláška účastníka závodu, a to bez požadavku jakékoliv změny nebo výhrad. Účastník vyplněním a odevzdáním přihlášky (online registrace) nebo svým podpisem na přihlášce (registrace na místě) vyjadřuje souhlas s podmínkami závodu a prohlašuje, že:
– bere na vědomí, že se závod koná (jede) za plného silničního provozu a bude dodržovat platná pravidla silničního provozu
– závodu se účastní na vlastní nebezpečí. Po celou dobu závodu bude používat ochrannou cyklistickou přilbu
– není mu známa žádná překážka spočívající v jeho zdravotním stavu, která by mu bránila v absolvování závodu
– bere na vědomí, že pořadatel závodu neodpovídá za případnou škodu na zdraví a věcech, pokud nebude prokázáno jeho zavinění nebo pokud odložené věci nepřevzal do úschovy
– pořadatel neodpovídá za škody, které účastník způsobí svým chováním během závodu v celém areálu závodu (nejen v prostoru startu a cíle, ale i kdekoli na celé trati)
– závodníci ve věku od 15 do 18 let mohou startovat pouze s písemným souhlasem zákonného zástupce, a to pouze v případě, že bude zákonný zástupce přítomen po celou dobu konání závodu.

Prohlášení účastníka závodu Sokolovská 24 MTB
Beru na vědomí, že trasa závodu byla vytyčena na veřejných komunikacích a závod se koná za běžného provozu. Této skutečnosti přizpůsobím své chování na trati tak, aby se předešlo úrazům a škodám na majetku. S možnými riziky na trati jsem byl pořadatelem seznámen. Po celou dobu závodu se budu řídit pravidly silničního provozu, pravidly soutěže a pokyny pořadatele. Závodu se účastním na vlastní nebezpečí a nebudu uplatňovat vůči pořadateli žádné nároky vyplývající z odpovědnosti za škodu vzniklou v přímé souvislosti se závodem, pokud tato odpovědnost nebyla s pořadatelem předem sjednána.

9. VÝSLEDKY
Konečná výsledková listina bude vyvěšena v prostoru cíle nejpozději 1 hodinu po ukončení závodu. Protesty proti výsledkům závodu je možné podat do 30-ti minut po ukončení závodu v dané kategorii oproti kauci ve výši 500,- Kč. Podpisem výsledkové listiny hlavním pořadatelem jsou výsledky považovány za definitivní. Pozdější připomínky a reklamace nebudou uznány.